Възобновяеми енергийни източници

Това е блог на книгата "Възобновяеми енергийни източници", с автор адв. Николай Кискинов

Съдържание

1. Понятие за възобновяем енергиен източник (ВЕИ) 3

1.1. Общо понятие на ВЕИ.. 3

1.2. Дефиниция за ВЕИ съгласно българското законодателство. 3

1.3. Дефиниции на отделните видове ВЕИ.. 3

2. Видове ВЕИ.. 3

2.1. Вятърна енергия. 3

2.2. Слънчева енергия. 3

2.3. Водна енергия. 3

2.4. Геотермална енергия. 3

2.5. Биомаса. 3

3. Възобновяемите енергийни източници в България. 3

3.1. Нормативна основа. 3

3.2. Водноелектрически централи. 3

3.3. Вятърни централи. 3

3.4. Фотоволтаични централи. 3

3.4. Геотермални централи. 3

3.5. Системи за преобразуване на енергия от биомаса. 3

3.6. Специфични изисквания при изграждането на ВЕИ електроцентрали. 3

4. Държавно регулиране на енергетиката в България. 3

4.1. Народно събрание. 3

4.2. Министерски съвет. 3

4.3. Министър на икономиката, енергетиката и туризма. 3

4.4. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. 3

4.5. Агенция за устойчиво енергийно развитие. 3

4.6. Областни управители. 3

4.7. Кметове на общини. 3

5. Енергийна стратегия на България. 3

5.1. Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г., приета през 1999 г. 3

5.2. Енергийна стратегия на Република България, приета през 2002 г. 3

5.3. Проект на Енергийна стратегия на България до 2020 г. от август 2009 г. 3

5.4. Новата енергийна стратегия на България – 2011-2020 г. 3

6. Национален план за действие за възобновяеми енергийни източници до 2020 г. 3

7. Статистически прехвърляния, съвместни проекти и съвместни схеми, съгласно ЗЕВИ.. 3

7.1. Статистически прехвърляния. 3

7.2. Съвместни проекти. 3

7.3. Съвместни схеми за подпомагане. 3

8. Модел на българския либерализиран електроенергиен пазар. 3

8.1. Начало на преструктурирането на сектора. 3

8.2. Функции на електроразпределителните предприятия. 3

8.3. Функции на крайните снабдители. 3

8.4. Пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа. 3

8.5. Ролята на обществения доставчик на електрическа енергия. 3

8.6. Либерализация на електроенергийния пазар в България. 3

9. Климатичен законодателен пакет на ЕС.. 3

9.1. Задължителни общи национални цели за всяка държава-членка. 3

9.2. Национални планове за действие за постигане на националните общи цели до 2020 г  3

9.3. Сътрудничество между държавите-членки за постигане на целите и статистическо прехвърляне на количества зелена енергия. 3

9.3.1. Статистическо прехвърляне. 3

9.3.2. Съвместни проекти между държави-членки. 3

9.3.3. Съвместни проекти между държави-членки и трети държави. 3

9.3.4. Съвместни схеми на подпомагане между държави-членки. 3

9.4. Издаване от държавата-членка на гаранции за произход. 3

9.5. Гарантиране на достъп и пренос на енергията, произведена от ВЕИ през електроенергийните мрежи  3

10. Трети енергиен пакет на ЕС.. 3

10.1. Отделяне по собственост (full ownership unbundling – OU) 3

10.2. Независим системен оператор (Independent System Operator – ISO) 3

10.3. Независим преносен оператор – НПО (Independent Transmission Operator – ITO) 3

10.4. Десетгодишен план за развитие на мрежата. 3

11. Модели за стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ.. 3

11.1. Модел на преференциални цени на задължително изкупуване. 3

11.2. Модел на зелени сертификати. 3

11.3. Модел на предоставяне на директни субсидии от държавата. 3

11.4. Данъчни облекчения. 3

11.5. Тенденции в световен мащаб за възприетите модели за стимулиране на инвестициите във ВЕИ   3

12. Модел на преференциални цени за задължително изкупуване в България. 3

12.1. Гарантиран достъп до мрежата. 3

12.2. Гарантиран пренос. 3

12.3. Осигуряване на инфраструктура и балансиращи мощности. 3

12.4. Приоритетно диспечиране. 3

12.5. Гарантирано изкупуване. 3

12.5.1. Гарантирано изкупуване на цялото количество електроенергия, произведена от ВЕИ   3

12.5.2. Срокове за задължително изкупуване. 3

12.6. Преференциални цени за всеки енергиен източник. 3

12.6.1. Особени хипотези на определяне на приложимата преференциална цена. 3

12.6.1.1. Въвеждане на енергийния обект в експлоатация на един етап. 3

12.6.1.1.2. Поетапно въвеждане на енергийния обект в експлоатация. 3

12.6.1.3. Преференциална цена за електроцентрали, за които има сключени предварителни договори за присъединяване към датата на влизане в сила на ЗЕВИ.. 3

12.6.1.4. Преференциална цена за електроцентрали, които са въведени в експлоатация към датата на влизане в сила на ЗЕВИ.. 3

12.6.2. Преференциални цени при действието на отменения Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници. 3

12.6.3. Срокове за изкупуване по отношение на действащи централи за ВЕИ съгласно отменения ЗВАЕИБ. 3

12.6.4. Срокове за задължително изкупуване по отношение на нови електроцентрали за ВЕИ по ЗВАЕИБ  3

12.6.5. Бъдещият регулаторен подход съгласно ЗВАЕИБ (отм.) 3

12.7. Механизъм за компенсиране на разходите от задължението за изкупуване електроенергията, произведена от ВЕИ.. 3

13. Удостоверяване на произхода на енергията, произведена от ВЕИ.. 3

13.1. Издаване на гаранции за произход по реда на ЗЕВИ.. 3

13.2. Признаване на гаранции за произход издадени от държави-членки на ЕС.. 3

13.3. Преходни правила съгласно ЗЕВИ за издадените по ЗВАЕИБ сертификати за произход  3

13.4. Издаване на сертификати за произход съгласно ЗВАЕИБ (отм.) 3

13.4.1. Издаване на сертификати за произход на електроенергията, произведена от ВЕИ от ДКЕВР  3

13.4.2. Регистър на сертификатите за произход. 3

14. Преференциални цени за изкупуване на електроенергията, произведена от ВЕИ.. 3

14.1. Определяне на преференциалните цени за изкупуване по ЗЕВИ.. 3

14.1.1. Особени правила за промяна на преференциалната цена за изкупуване на електроенергията, произведена от биомаса. 3

14.2. Определяне на преференциалните цени за изкупуване на ВЕИ електроенергията съгласно отменения ЗВАЕИБ. 3

14.3. Водноелектрически централи. 3

14.3.1. Преференциални цени за периода от 01.04.2011 г. до 01.07.2011 г. 3

14.3.2. Преференциални цени, считано от 01.07.2011 г. 3

14.4. История на ценообразуването на продажната цена енергията от ВЕЦ.. 3

14.4.1. Преференциални цени за изкупуване, съгласно Решението от 31.03.2008 г. 3

14.4.2. Преференциални цени за изкупуване съгласно Решението от 30.03.2009 г. 3

14.4.3. Преференциални цени съгласно Решението от 30.03.2010 г. 3

14.5. Фотоволтаични централи. 3

14.5.1. Преференциални цени за периода от 01.04.2011 г. до 01.07.2011 г. 3

14.5.2. Преференциални цени, считано от 01.07.2011 г. 3

14.5.3. Исторически преглед на ценообразуването на продажната цена енергията от фотоволтаични централи. 3

14.5.3.1. Преференциални цени съгласно Решение № Ц – 033 от 29.12.2006 г. 3

14.5.3.2. Преференциални цени съгласно Решение № Ц-015 от 31.01.2008. 3

14.5.3.3. Преференциални цени съгласно Решение № Ц-04 от 30.03.2009. 3

14.5.3.4. Преференциални цени съгласно Решението от 2010 г. 3

15.5.4. Вятърни електроцентрали. 3

15.5.4.1. Преференциални цени за периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 г. 3

15.5.4.2. Преференциални цени от 01.07.2011 г. 3

15.5.4.3. История на ценообразуването на продажната цена на електроенергията, произведена от вятърни централи. 3

15.5.4.3.1. Преференциални цени съгласно Решение № Ц-013 от 28.06.2006 г. 3

15.5.4.3.2. Преференциални цени съгласно Решение № Ц-015 от 31.03.2008 г. 3

15.5.4.3.3. Преференциални цени съгласно Решение № Ц-04 от 30.03.2009. 3

15.5.4.3.4. Преференциални цени съгласно Решението от 31.03.2010 г. 3

15.5.5 Преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от други възобновяеми енергийни източници. 3

15. Присъединяване на електрически централи към преносната или разпределителната мрежа  3

15.1. Задължение за присъединяване и развитие на мрежата. 3

15.2. Етапи на присъединяване. 3

15.2.1. Проучване на условията и начина на присъединяване. 3

15.2.2. Предварителен договор за присъединяване. 3

15.2.3. Сключване на договор за присъединяване. 3

15.2.4. Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване. 3

15.5. Въвеждане в експлоатация на електрическата централа. 3

15.6. Приложим правен режим при присъединяването на електрически централи за производство на електроенергия от ВЕИ.. 3

16.6.1. Проекти за ВЕИ електроцентрали, за които има сключени договори за присъединяване  3

16.6.2. Проекти за ВЕИ електроцентрали, за които има сключени предварителни договори за присъединяване. 3

16.6.2.1. Изпълнение на изискванията на т. 1 от § 6, ал. 2 от ПЗР на ЗЕВИ.. 3

16.6.2.2. Срок за изпълнение на изискванията на § 6, ал. 2 от ПЗР на ЗЕВИ.. 3

16.6.2.3. Отражение на запазените предварителни договори по § 6, ал. 2 от ПЗР на ЗЕВИ върху предвижданите мощности за присъединяване към мрежата. 3

16.6.3. Проекти за ВЕИ електроцентрали, за които към 3-ти май 2011 г. има издадени становища за условията и начина за присъединяване. 3

16.7. Определяне на приложимата процедура за присъединяване, съгласно § 6 от ПЗР на ЗЕВИ   3

16.8. Особености на присъединяване на ВЕИ електроцентрали съгласно Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и био-горивата (отм.) 3

16.8.1. Приоритетно присъединяване. 3

16.8.2. Присъединяване към най-близкото преносно или разпределително предприятие. 3

16.8.3. Максимални срокове за присъединяване. 3

16.8.4. Разпределение на разходите за присъединяване на ВЕИ централата. 3

16.8.5. Задължение за развитие на мрежата. 3

16.8.6. Приложение на Закона за насърчаване на инвестициите. 3

16.9. Присъединяване на електрически централи за производство на електроенергия от ВЕИ съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници. 3

16.9.1. Начало на процедурата за присъединяване съгласно ЗЕВИ.. 3

16.9.2. Гаранция за участие в процедурата. 3

16.9.3. Развитие на процедурата. 3

16.9.4. Предварителен договор за присъединяване. 3

16.9.5. Договор за присъединяване. 3

16.9.6. Особени правила за присъединяване на някои ВЕИ електроцентрали. 3

16.9.7. Разходи за присъединяване към мрежата. 3

16. Лиценция за производство на електрическа енергия. 3

16.1. Изисквания към лицата. 3

16.2. Производство пред ДКЕВР. 3

16.3. Изисквания към бизнес плановете на кандидатите за лицензия. 3

16.4. Преценка на ресурсите за осъществяване на дейността. 3

16.5. Издаване на лицензия преди изграждане на енергийните обекти. 3

16.6. Лицензионни изисквания при въвеждане в експлоатация. 3

16.7. Събиране и предоставяне на информация от лицензиантите. 3

17. Оценка на наличния и прогнозен потенциал за производство на електрическа енергия от ВЕИ   3

18. Административен контрол за спазването на ЗЕВИ.. 3

19. Изграждане на електропреносната инфраструктура. 3

19.1. Учредяване на право на строеж за енергийни обекти. 3

19.2. Сервитути за енергийни обекти. 3

20. Изграждане на ВЕИ централи върху земеделски земи. 3

20.1. Категоризиране на земеделските земи за целите на промяна на предназначението им   3

20.2. Промяна на предназначението на земеделските земи. 3

20.2.1. Определяне на площадките и трасетата. 3

20.2.2. Промяна на предназначението на земеделската земя. 3

20.3. Минимални размери на земеделските земи. 3

21. Изграждане на ВЕИ централи в земи от горския фонд. 3

21.1. Изграждане на ВЕИ електроцентрали съгласно Закона за горите (отм.) 3

21.1.1. Промяна на предназначението на земи от горския фонд. 3

21.1.2. Учредяване на право на ползване върху земи и гори от горския фонд. 3

22. Специфични регулаторни изисквания при изграждане на водноелектрически централи съгласно Закона за водите. 3

23. Защита на околната среда при изграждането на проекти за ВЕИ електроцентрали. 3

23.1. Извършване на оценка на въздействието на ВЕИ централите върху околната среда. 3

23.1.1. Уведомяване на компетентните органи. 3

23.1.2. Преценяване на необходимостта от ОВОС.. 3

23.1.3. Извършване на консултации, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС.. 3

23.1.3 Оценяване качеството на доклада за ОВОС.. 3

23.1.5. Обществено обсъждане на доклада за ОВОС.. 3

23.1.6. Взимане на решение за ОВОС.. 3

23.1.7. Осъществяване на контрол по изпълнение на условията по ОВОС.. 3

23.1.8. Особени изисквания за извършване на ОВОС на водноелектрически централи. 3

23.2. Националната екологична мрежа и отражението й върху инвестиционните предложения за изграждане на ВЕИ централи. 3

23.2.1. Европейска екологична мрежа „НАТУРА 2000”. 3

25. Специални инструменти и фондове за насърчаване на ВЕИ инвестициите. 3

25.1. Международен фонд за подкрепа при извеждане от експлоатация АЕЦ „Козлодуй”. 3

25.2. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. 3

25.3. Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми източници на Европейската банка за възстановяване и развитие. 3

25.4. Програма за развитие на селските райони. 3

25.4.1. Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”. 3

25.4.2. Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. 3

25.5. Обобщение на насърчителните механизми. 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>