Възобновяеми енергийни източници

Това е блог на книгата "Възобновяеми енергийни източници", с автор адв. Николай Кискинов

Биомаса

Преференциалните цени, определени от ДКЕВР за изкупуване на електрическата енергия, произведена от биомаса, считано от 01.07.2011 г., са както следва:

 • електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 МВт – 255.51 лв./МВтч;
 • електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 МВт, с комбиниран цикъл – 282.15 лв./МВтч;
 • електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност над 5 MW – 227.20 лв./МВтч.;
 • електрически централи, работещи с отпадъци от земеделски култури с инсталирана мощност до 5 МВт – 195.03 лв./МВтч;
 • електрически централи, работещи с енергийни култури с инсталирана мощност до 5 МВт – 185.99 лв./МВтч;
 • електрически централи до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – 432.81 лв./МВтч;
 • електрически централи над 150 кВт до 1 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – 405.61 лв./МВтч;
 • електрически централи над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – 335.19 лв./МВтч;
 • електрически централи над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – 348.61 лв./МВтч;
 • електрически централи до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци – 263.83 лв./МВтч;
 • електрически централи над 150 кВт до 1 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци – 253.03 лв./МВтч;
 • електрически централи над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци – 243.86 лв./МВтч

Предвид възможността за някои категории електроцентрали, използващи биомасата като енергиен източник, да запазят преференциалната цена за изкупуване, действаща към датата на влизане в сила на ЗЕВИ, необходимо е да се посочат и преференциалните цени, действащи към 3-ти май 2011 г. Към датата на влизане в сила на ЗЕВИ, приложими са преференциалните цени, определени от ДКЕВР с Решение № Ц-010 от 31.03.2011 г., както следва:

 • електрически централи, работещи с дървесни остатъци и др. до 5 МВт – 252.73 лв./ МВтч;
 • електрически централи, работещи с дървесни остатъци и др. до 5 МВт, с комбиниран цикъл – 288.04 лв./ МВтч;
 • електрически централи, работещи с отпадъци от земеделски култури до 5 МВт – 167.53 лв./ МВтч;
 • електрически централи, работеща с енергийни култури до 5 МВт – 186.49 лв./ МВтч;
 • електрически централи до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – 425.02 лв./ МВтч;
 • електрически централи от 150 кВт до 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – 398.00 лв./ МВтч;
 • електрически централи от 500 кВт до 5 000 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – 302.73 лв./ МВтч;
 • електрически централи до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци – 265.91 лв./ МВтч;
 • електрически централи от 150 кВт до 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци – 255.98 лв./ МВтч;
 • електрически централи от 500 кВт до 5 000 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци – 246.05 лв./ МВтч;
 • електрически централи до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци – 150.39 лв./ МВтч;
 • електрически централи от 150 кВт до 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци – 136.85 лв./ МВтч;
 • електрически централи от 500 кВт до 5 000 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци – 120.60 лв./ МВтч;
 • електрически централи над 5 МВТ. работещи чрез директно използване на биомаса получена от прочистване на гори, горско подрязване и др. – 218.60 лв./ МВтч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>