Възобновяеми енергийни източници

Това е блог на книгата "Възобновяеми енергийни източници", с автор адв. Николай Кискинов

Фотоволтаични централи

Преференциални цени считано от 01.07.2011 г.

Цена и елементи на цената, в лв./МВтч, без ДДС

лв/МВтч

%

ФЕЦ до 30 кВтp, монтирани на покриви и фасади

Цена, в т.ч.

605,23

100%

за експлоатационните разходи

30,73

5,08%

за разходи за амортизации

273,29

45,15%

за възвръщаемост

301,21

49,77%

ФЕЦ над 30 до 200 кВтp, монтирани на покриви и фасади

Цена, в т.ч.

596,50

100%

за експлоатационните разходи

30,73

5,15%

за разходи за амортизации

269,13

45,12%

за възвръщаемост

296,64

49,73%

ФЕЦ над 200 до 1 000 кВтp, монтирани на покриви и фасади

Цена, в т.ч.

583,77

100%

за експлоатационните разходи

30,73

5,26%

за разходи за амортизации

263,07

45,06%

за възвръщаемост

289,97

49,67%

ФЕЦ до 30 кВтp

Цена, в т.ч.

576,50

100%

за експлоатационните разходи

30,73

5,33%

за разходи за амортизации

259,61

45,03%

за възвръщаемост

286,16

49,64%

ФЕЦ над 30 до 200 кВтp

Цена, в т.ч.

567,41

100%

за експлоатационните разходи

30,73

5,42%

за разходи за амортизации

255,28

44,99%

за възвръщаемост

281,40

49,59%

ФЕЦ над 200 кВтp

Цена, в т.ч.

485,60

100%

за експлоатационните разходи

30,73

6,33%

за разходи за амортизации

216,34

44,55%

за възвръщаемост

238,53

49,12%

Преференциални цени за периода от 01.04.2011 г. до 01.07.2011 г.

В изпълнение на отмененият ЗВАЕИБ, на 31.03.2011 г. ДКЕВР определя преференциалните цени за изкупуване на електрическата енергия от фотоволтаични централи, както следва:

Електроцентрали с фотоволтаични модули до 5 кВт p – 760,48 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 75,84 лв.

-          Добавка в размер на 684,64 лв.

Електроцентрали с фотоволтаични модули над 5 кВт p – 699,11 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 75,84 лв.

-          Добавка в размер на 623,27 лв.

 

Преференциални цени считано от 01.04.2010 г.

1. Електроцентрали с фотоволтаични модули до 5 кВт p – 792.89 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 720.67 лв.

Действащата цена за предходния регулаторен период е била 823 лв. Следователно, налице е намаление на преференциалната цена за 2010 г. с 30.11 лв.

2. Електроцентрали с фотоволтаични модули над 5 кВт p – 728.29 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 656,07 лв.

 

Преференциални цени считано от 01.04.2009 г.

1. Електроцентрали с фотоволтаични модули до 5 кВт p – 823 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 64.40 лв.

-          Добавка в размер на 758,60 лв.

Действащата цена за предходния регулаторен период е била 782 лв. Следователно е налице увеличение на цената в размер на 41 лв.

2. Електроцентрали с фотоволтаични модули над 5 кВт p – 755 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 64,40 лв.

-          Добавка в размер на 690,60 лв.

 

Преференциални цени считано от 01.04.2008 г.

1. Електроцентрали с фотоволтаични модули до 5 кВт p – 782 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 54.79 лв.

-          Добавка в размер на 727.21 лв.

Действащата цена за предходния регулаторен период е била същата, но при формирането на цената от 01.04.2008 впечатление прави, че 80% средната продажна цена на крайните снабдители за предходната година е 54.79 лв., което е намаление с 12,7 лв. За да остане непроменена цената, е увеличена добавката с 12,7 лв.

2. Електроцентрали с фотоволтаични модули над 5 кВт p – 718 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 54.79 лв.

-          Добавка в размер на 663.21 лв.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>