Възобновяеми енергийни източници

Това е блог на книгата "Възобновяеми енергийни източници", с автор адв. Николай Кискинов

Вятърни централи

Преференциални цени считано от 01.07.2011 г.

Цена и елементи на цената, в лв./МВтч, без ДДС

Лв./МВтч

%

Вятърни централи, работещи до 2250 часа годишно

Цена, в т.ч.

191

100%

за експлоатационните разходи

25,71

13,46

за разходи за амортизации

88,91

46,55%

за възвръщаемост

76,38

39,99%

Вятърни централи, работещи над 2250 часа годишно

Цена, в т.ч.

173,06

100%

за експлоатационните разходи

25,71

14,86%

за разходи за амортизации

79,24

45,79%

за възвръщаемост

68,11

39,35%

Вятърни електроцентрали, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор

Цена, в т.ч.

137,06

100%

за експлоатационните разходи

25,71

18,76%

за разходи за амортизации

70,04

51,10%

за възвръщаемост

41,31

30,14%

 

Преференциални цени за периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 г.

1. Вятърни електроцентрали, работещи до 2250 часа годишно – 188,29 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 75,84 лв.

-          Добавка в размер на 112,45 лв.

2. Вятърни електроцентрали работещи над 2250 часа – 172,95 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 75,84 лв.

-          Добавка в размер на 97,11 лв.

3. Вятърни електроцентрали с асинхронен генератор с кафезен ротор – 148,58 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 75,84 лв.

-          Добавка в размер на 72,74 лв.

 

Преференциални цени считано от 01.04.2010

1. Вятърни електроцентрали, работещи до 2250 часа годишно с мощност 800 кВт и по-големи – 190,59 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 118.37 лв.

2. Вятърни електроцентрали, работещи над 2250 часа с мощност 800 кВт и по-големи – 174.44 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 102.22 лв.

3. Вятърни електроцентрали с мощност под 800 кВт с асинхронен генератор с кафезен ротор – 148,79 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 76,57 лв.

 

Преференциални цени считано от 01.04.2009

1. Вятърни електроцентрали, работещи до 2250 пълни ефективни часа годишно с мощност 800 кВт и по-големи – 189 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 64.40 лв.

-          Добавка в размер на 124.60 лв.

2. Вятърни електроцентрали, работещи над 2250 пълни ефективни часа с мощност 800 кВт и по-големи – 172 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 64.40 лв.

-          Добавка в размер на 107-60 лв.

3. Вятърни електроцентрали с мощност под 800 кВт с асинхронен генератор с кафезен ротор – 145 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 64.40 лв.

-          Добавка в размер на 80.60 лв.

Преференциални цени считано от 01.04.2008

1. Вятърни електроцентрали работещи до 2250 часа годишно– 185.95 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 54.79 лв.

-          Добавка в размер на 131.16 лв.

2. Вятърни електроцентрали работещи над 2250 – 167.90 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 54.79 лв.

-          Добавка в размер на 113.11 лв.

Преференциални цени считано от 01.01.2007

1.       за ветрови генератори с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250 часа, включително – 175 лв./МВтч;

2.       за ветрови генератори с пълни ефективни годишни часове на работа над 2250 часа – 156 лв./МВтч.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>