Възобновяеми енергийни източници

Това е блог на книгата "Възобновяеми енергийни източници", с автор адв. Николай Кискинов

Водноелектрически централи

Преференциални цени считано от 01.07.2011 г.

Цена и елементи на цената, в лв./МВтч, без ДДС лв/МВтч %

Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 кВт

Цена, в т.ч. 227,43 100%
за експлоатационните разходи 22,53 9,91%
за разходи за амортизации 76,62 33,69%
за възвръщаемост 128,28 56,40%

Нисконапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 222,83 100%
за експлоатационните разходи 22,08 9,91%
за разходи за амортизации 75,07 33,69%
за възвръщаемост 125,68 56,40%

Среднонапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 186,87 100%
за експлоатационните разходи 22,08 11,81%
за разходи за амортизации 65,61 32,97%
за възвръщаемост 103,18 55,22%

Високонапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 179,04 100%
за експлоатационните разходи 22,08 12,33%
за разходи за амортизации 58,67 32,77%
за възвръщаемост 98,29 54,90%

Тунелни деривации с годишен изравнител с инсталирана мощност до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 265,05 100%
за експлоатационните разходи 22,08 8,33%
за разходи за амортизации 90,88 34,29%
за възвръщаемост 152,09 57,38%
Микро ВЕЦ с помпи
Цена, в т.ч. 112,10 100%
за експлоатационните разходи 16,87 15,05%
за разходи за амортизации 35,58 31,74%
за възвръщаемост 59,65 53,21%

 

Преференциални цени за периода от 01.04.2011 г. до 01.07.2011 г.

Цена и елементи на цената, в лв./МВтч, без ДДС

лв/МВтч

%

Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 кВт

Цена, в т.ч. 222,90 100%
за експлоатационните разходи 21,98 9,86%
за разходи за амортизации 83,50 37,46%
за възвръщаемост 117,42 52,68%

Нисконапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 213,09 100%
за експлоатационните разходи 21,01 9,86%
за разходи за амортизации 79,83 37,46%
за възвръщаемост 112,25 52,68%

Среднонапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 178,68 100%
за експлоатационните разходи 21,01 11,76%
за разходи за амортизации 65,51 36,67%
за възвръщаемост 92,16 51,58%

Високонапорни деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 171,18 100%
за експлоатационните разходи 21,01 12,27%
за разходи за амортизации 62,39 36,45%
за възвръщаемост 87,78 51,28%

Тунелни деривации с годишен изравнител си инсталирана мощност до 10 000 кВт

Цена, в т.ч. 253,48 100%
за експлоатационните разходи 21,01 8,29%
за разходи за амортизации 96,64 38,12%
за възвръщаемост 135,84 53,59%

 

Преференциални цени считано от 01.04.2010

1. ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 110.79 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 38,57 лв.

Действащата цена за предходния регулаторен период е била 105 лв. Следователно, налице е повишение на преференциалната цена за 2010 г. с 5,79 лв.

2. ВЕЦ до 5 MW, ниско напорни руслови централи – 200,09 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 127,87 лв.

Действащата цена за предходния регулаторен период е била 199 лв. Следователно, налице е повишение на преференциалната цена за 2010 г. с 1,09 лв.

3. ВЕЦ до 5 MW, ниско напорни осови централи – 152,59 лв.

При определянето на преференциалната цена са използвани следните компоненти:

-          80% от средна продажна цена – 72.22 лв.

-          Добавка в размер на 80,37 лв.

 

Преференциални цени считано от 01.04.2009

През 2009 г. ДКЕВР с Решение № Ц-04 от 30.03.2009 г., увеличава преференциалната цена за продажба на електроенергия от ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 MW, считано от 01.04.2009 г. в размер на 105 лв./МВтч, формирана по следния начин:

-          Стара цена за 2008 г. – 97 лв./МВтч;

-          80% от средната продажна цена – 64,40 лв.;

-          Добавка – 40,60 лв.;

-          Размер на увеличението – 8 лв.

Същата година ДКЕВР приема и решения за определяне на преференциална цена за продажба на електроенергията, произведена от следните видове ВЕЦ:

-          Нисконапорни осови ВЕЦ с инсталирана мощност до 5MW – Решение № Ц-15 от 12.05.2009 г.[1] – преференциална цена, считано от 01.06.2009 г. в размер на 149 лв./МВтч без ДДС;

-          Ниско напорни руслови ВЕЦ с инсталирана мощност до 5MW – Решение № Ц-14 от 12.05.2009 г.[2] – преференциална цена, считано от 01.06.2009 г. в размер на 199 лв./МВтч без ДДС;

 

Преференциална цена считано от 01.04.2008

Показател

Мярка

Стойност

Инсталирана мощност

МВт

1

Произведена енергия годишно при 2 500 работни часа годишно, Коефициент на ангажираност (К анг) = 0,26

МВт

2 501

Инвестиция общо

Хил. Евро

1 100

Инвестиция общо

Хил. Лева

2 151

Инвестиция в Евро/МВт

Евро/МВт

1 100 000

Годишни разходи за амортизация – 25 г. полезен живот

Хил. Лв./год

86

Годишни експлоатационни разходи

Хил. Лв./год.

38

Общо годишни разходи

Хил. Лв./год.

124

Норма на възвръщаемост на капитала

%

7,53%

Цена

Лв./МВтч

97,12

В определената преференциална цена за продажба се включва следното:

-          Експлоатационни разходи – 14,10 лева/МВтч;

-          Разходи за амортизация – 34,41 лева/МВтч;

-          Възвръщаемост на капитала – 47,61/МВтч.

 

Преференциални цени считано от 01.05.2003

ДКЕР определя считано от 01.05.2003 г. преференциална цена в размер на 80 лв./МВтч за продажба на електрическа енергия, произведена от ВЕЦ съгласно горните критерии. Особено важно обаче е да се отбележи, че Решението изрично предвижда количеството произведена електрическа енергия през нощната тарифна зона, надвишаващо съгласуваното количество с диспечера на енергийната система не подлежи на заплащане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>