Възобновяеми енергийни източници

Това е блог на книгата "Възобновяеми енергийни източници", с автор адв. Николай Кискинов

За книгата

Здравейте и добре дошли в блога на книгата “Възобновяеми енергийни източници”. Тук ще намерите допълнителна информация и обновления на темите, разгледани в книгата.

За поръчка на книгата, натиснете тук

За контакти: nick@kiskinov.com

Съдържание | Предговор | Информация за автора

 

 

Резюме:

Книгата “Възобновяеми енергийни източници” е първото задълбочено и цялостно изследване на динамичната правна рамка и инвестиционни условия за реализация на проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в България.

Сред най-важните теми, които са разгледани в книгата са:

  • Приемането на Закона за енергията от възобновяеми източници и различните му изменения до момента
  • Присъединяването на електрически централи – нови и такива с предварителни или окончателни договори
  • Преглед на развитието на българския модел на либерализиран електроенергиен пазар и неговото преструктуриране
  • Реализирането на нови проекти за ВЕИ електрически централи
  • Процедурите по ценообразуване в сектора, определяне на преференциалната цена и справочна информация за развитието на преференциалните цени
  • Потенциал на възобновяемите енергийни източници в България
  • Различните видове възобновяеми енергийни източници и данни за делът им в България и другите държави
  • Преглед на държавната политика и бъдещите планове за развитие на ВЕИ сектора на България
  • Преглед на европейското законодателство и регулации в областта на ВЕИ
  • Екологични и други административни изисквания при реализирането на проекти за ВЕИ електроцентрали

Авторът предоставя изключително практически насочен анализ на основните предизвикателства пред инвеститорите във ВЕИ електроцентрали, като проследява развитието на динамичната регулаторна уредба и практика. Читателите несъмнено ще оценят и последователното разглеждане на основните понятия във ВЕИ енергетиката, основните характеристики на българския модел за насърчаване на ВЕИ, преглед на държавната политика в сектора и отражението на законодателните изменения върху започнатите проекти за ВЕИ електроцентрали. Участвайки в процесите по приемане на всички изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници, авторът предоставя и ценна информация относно мотивите на законодателя при приемането на разпоредбите на енергийното законодателство.
Книгата ще бъде полезна на всички инвеститори, консултанти, юристи в областта на енергетиката и лица, свързани с изграждането и експлоатирането на проекти за електрически централи, произвеждащи енергия от възобновяеми източници. Прегледът и анализът на регулаторната практика прави книгата ценен източник на информация за всички експерти от държавните органи, участващи в управлението на енергийния отрасъл. Книгата е и ценен източник на информация за студентите от специалностите, ориентирани в областта на енергетиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>